Slovníček pojmů užívaných v P2P lendingu

APR

(= Annual percentage rate), nebo také roční procentuální sazba nákladů – RPSN. Zohledňuje skutečné náklady úvěru – tj. nejen úrok, ale také dodatečné poplatky účtované bankou. APR můžeme najít na Mintosu a slouží jako informativní údaj o tom, kolik skutečně dlužník zaplatí.

Auto Invest (AI)

Jedná se o nástroj, který využíváme za účelem automatického investování na základě předem navolených parametrů. Pokaždé, když se na tržišti objeví úvěry, které vyhovují našim kritériím, AI za nás zainvestuje. Tento nástroj investorům především šetří čas se správou portfolia. Pokročilejší AI zvládnou i více příkazů, které lze poskládat za sebou podle priority. Snadno tak lze odchytit nabídky s vyšší prioritou.

Buyback guarantee

Také garance vykoupení či garance zpětného odkupu. Je ochrana investora před neplněním závazků dlužníka. V případě, že dlužník nesplatil splátku v průběhu určité doby (nejčastěji 30 nebo 60 dní), nebankovní společnost úvěr od investora vykoupí zpět. Investor dále dostane vyplaceny veškeré úroky, které by za dobu držení normálně obdržel.

Garance je jednou z nejčastějších ochran v P2P lendingu. Jedná se o slib nebankovní společnosti, že dostojí svým závazkům. U finančně zdravějších společností má garance mnohem vyšší váhu.

Default

Default označuje neschopnost dlužníka platit splátky. Po defaultu často následují další kroky v podobě vymáhání. Každý P2P portál default označuje za jiných okolností. Lze se setkat také s pojmy non-performing či non-performing loans (NPL).

Default rate

Míra nesplácení, často uváděná v procentech. Např. Zonky každému ratingu přiřazuje příslušnou míru nesplácení, aby si investor udělal představu, kolik úvěrů z celého balíku může skončit v defaultu.

Pokud je default rate 3%, pak to znamená, že průměrně 3 dlužníci ze 100 nedostojí svým závazkům a spadnou do defaultu.

Grace period

Úvěry, které už jsou po splatnosti, ale zatím nejsou zahrnuty jako zpožděné. Důvod je, že částka mohla být již uhrazena, ale z technických důvodů nemusela být včas připsána (například z důvodu trvání bankovního převodu či svátků).

S tímto pojmem se lze setkat na Mintosu. Každý poskytovatel přitom udává v tabulce maximální počet dnů pro grace period. Pokud je grace period 3, znamená to, že je potřeba k úvěru po splatnosti přičíst 3 dny, aby byl veden jako zpožděný. Čím nižší hodnota grace period, tím lépe pro investora.

Loan originator

Poskytovatel úvěru, v P2P lendingu nejčastěji nebankovní společnost.

LTV (loan to value)

Jedná se o poměr mezi úvěrem a zástavní hodnotou (např. nemovitosti). Pokud je výše úvěru 1 mil. Kč a hodnota nemovitosti 2 mil. Kč, LTV má hodnotu 50. Obecně platí, že úvěry s nižším poměrem LTV lze vyhodnotit jako méně rizikové – tj. jedná se o úvěry, které mají nižší prodlení v případě splácení a také nižší riziko defaultu.

I když je LTV nižší, než 100, může investor přijít o peníze. Důvodem může být nesprávné ocenění nemovitosti, nebo například prodej zástavy v době krize.

P2B lending

Také peer-to-business. Je pojem, který označuje vztah investorů a podnikatelských subjektů. V rámci platforem jej lze také chápat jako vztah investorů s nebankovními společnostmi. V praxi bývá tento pojem často zaměňován s P2P lendingem.

P2P lending

Také peer-to-peer či social lending. Je pojem označující stav, kdy lidé půjčují peníze jiným lidem. Nejčastěji se tomu tak děje za pomoci online portálu jako prostředníka. V ČR je nejznámější platformou Zonky, v Evropě je to Mintos, v USA například Lending Club.

Participace

Participace je podíl na celku. V P2P lendingu se jedná o podíl na úvěru, který mohou vlastnit stovky investorů. Výše zisku je pak závislá na výši participace. P2P portály často stanovují minimální výši participace. Ta bývá nejčastěji na úrovni 10 EUR, ale může to být stanoveno i jinak.

Primární trh

Jedná se o tržiště, kam jsou umisťovány nabídky přímo od poskytovatelů (loan originators). Investoři jsou první, kdo danou participaci nákupem drží.

Sekundární trh

Sekundární trh je tržiště, kde si mohou investoři vzájemně prodávat participace mezi sebou. Hlavním principem takového počínání je předčasně se vyvázat z investice. Takové tržiště je výhodné, protože zlepšuje likviditu P2P portálu.

Sekundární trhy si často žijí vlastním životem. Je na každém portálu, jak tržiště pojme a občas se stává, že jsou primární i sekundární trh spojeny dohromady. Občas je také možné participace prodávat se slevou či přirážkou a teoreticky lze utržit vyšší zisk, nebo nakoupit výhodněji oproti trhu primárnímu.

Renewal loan

Pojem se kterým se lze setkat na portálu Funding Secure. Jedná se o úvěr, kdy dlužník splatí úroky, případně část jistiny. Poté si zažádá o prodloužení úvěru, který je následně z tržiště stažen a s novými podmínkami uveřejněn.

Takovýto úvěr portál označí jako renewal. Pokud dojde ke změně podmínek, investor má možnost se plně vyvázat.

Skin in the game

Tento koncept nařizuje nebankovní společnosti trvale držet určitou část úvěru, až do úplného splacení. Pokud je například skin in the game 10% a úvěr má velikost 1000 EUR, na tržiště bude umístěno pouze 900 EUR.

Skin in the game znamená pro nebankovní společnost nutnou spoluúčast na držení úvěru. Částečně slouží i jako prevence, aby společnost neumisťovala na primární trh úvěry, kterých se chce zbavit.

Zesplatnění úvěru

Stav, kdy je zažádáno o jednorázové vrácení celé nesplacené částky, protože úvěr není několik měsíců splácen. Zesplatněná půjčka je pak vymahatelná a je možné zahájit kroky k soudnímu vymáhání.